top of page

Naturerfahrung

Ferme pédagogique

  • Visite mat Erklärungen iwert d'Deieren, Nahrungsmëttelproduktioun, Biolandwirtschaft,

  • Kannergeburtsdaag Visite a Kontakt mat den Deieren (Kanengecher, Henger, Källefcher, Schoof, Ponyen, Schwein, Kaatzen, Hond), Kei streichen, freit Spillen, kleng Traktoren, Hee

  • Mathëllefen a freit Spillen an engem natiirlechen, gesondheetsförderlechen Emfeld woudurch Kreativiteit, Phantasie gefördert gin, Rouh, Léift zur Natur an Autonomie ermeiglecht a Respekt geleiert gëtt.

  • Visite avec explications sur les animaux, la production des aliments,l'agriculture biologique

  • Anniversaires, visite et contact avec les animaux (lapins, poules, veaux, moutons, ponys, cochons, chats, chien), traite des vaches, jeu libre, petits tracteurs, foin

  • aider dans les travaux à la ferme et jeu libre dans un environnement naturel favorable à la santé.

  • Créativité, phantaisie, amour de la nature et respect sont développés, le calme est rendu possible.

Contact : 621 738 813 ou alexa.goergen@education.lu

bottom of page